Erelid Louw van der Werf ferstoarn.

Snein 16 desimber is ús erelid Louw van der Werf  út Warten ferstoarn.

De hear Van der Werf hat fan 1959 o/m 1969 en fan 1974 o/m 1980 trener fan ús feriening west.

Under syn lieding hat it 1e team fan V en V hiel wat kampioenskippen yn de C.K.B. behelle sawol yn Fryslân as

ek yn Hollân.

Wy winskje syn bern en bernsbern in protte sterkte ta.