Korfbal Trainer Opleidingen

Korfbal Trainer 2

Doel
Het KNKV wil dat de sporters een zo goed mogelijke training krijgen. Trainers dienen hiervoor geschoold te worden. Doel van de opleiding Korfbal Trainer 2 is om met name de didactische vaardigheden te ontwikkelen. De vaardigheden zijn de basis voor het goed overbrengen van de korfbalinhoud.

Opleidingsduur
Er zijn vier centrale bijeenkomsten (minimaal 3 weken tussen elke bijeenkomst).
De opleiding duurt dus minimaal 12 weken.

Toelatingseisen
– Minimale leeftijd 15 jaar bij afronding opleiding;
– De cursist dient zelfstandig of als assistent een ploeg te trainen (breedte-, of wedstrijdkorfbal);
– De cursist wordt begeleid door een Praktijk Begeleider.

Minimum aantal deelnemers
Om efficiënt en effectief een cursus te kunnen geven is het minimale aantal cursisten: 8.

Het is mogelijk voor een vereniging/regio de cursus in eigen beheer te doen. Om de doorstroming van uw kandidaten mogelijk te maken en ook om een formeel certificaat te verdienen, verzoeken wij de verenigingen /  regio’s om contact op te nemen met de voorzitter van de DWO van het district. Met de vereniging / regio zal dan maatwerk worden afgesproken. Voorwaarde is dat de betrokken opleider door het KNKV als docent erkend is.

Inhoud
In deze opleiding word de cursist voorbereid op het halen van drie proeven van bekwaamheid:
1. Het geven van een (deel van een) training, met de nadruk op de didactische vaardigheden;
2. Het begeleiden bij wedstrijden;
3. Het assisteren bij het organiseren van een activiteit.

Tijdens de eerste centrale bijeenkomst wordt de opzet van de cursus uitgelegd en wordt er op het veld aandacht besteed aan ‘wat is korfbal?’. Ook didactiek kan aan bod komen.
De tweede bijeenkomst gaat over didactiek en vindt vooral plaats op het veld. Iedereen komt aan de beurt om les te geven. De input voor deze bijeenkomst wordt grotendeels gevormd door de rapportage van de Praktijk Begeleider (PB) en vragen van de deelnemers.
De derde avond heeft als hoofdonderwerp het begeleiden van wedstrijden. De input wordt geleverd door de rapportage van de PB en vragen van de deelnemers. Daarnaast is er mogelijk ruimte om op het veld opnieuw aandacht te besteden aan didactiek.
Tijdens de centrale bijeenkomsten wordt geen aandacht besteed aan “assisteren bij het organiseren van een activiteit”.
Een week na de derde bijeenkomst moet het portfolio ingeleverd worden.
Op de vierde avond wordt de opleiding geëvalueerd, is er ruimte voor het stellen van vragen.

Lesmateriaal
– Boek: Korfbal, samen scoren
– Boek: Eenvoudige korfbalvormen
– Lesmap KT2

Proeve van Bekwaamheid + Certificaat
De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de beoordeling door de docent van het portfolio van de cursist. Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de docent aan op welke onderdelen het porfolio opnieuw moet worden vervaardigd. Indien ook de tweede beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt aangemerkt heeft de kandidaat geen recht op nog een derde beoordeling.
De kandidaat kan zich eventueel weer opnieuw aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld (nogmaals) te betalen.

Het KNKV reikt aan de cursisten, waarvan het portfolio als voldoende wordt beschouwd het certificaat Korfbal Trainer 2 uit.

Vervolg
Het certificaat Korfbaltrainer 2 geeft recht om Korfbaltrainer 3 te gaan volgen

Korfbal Trainer 3

Doel
Het KNKV wil op alle niveaus de kwaliteit van de trainingen bevorderen. Doel van de opleiding is dat de cursist in staat is om korfbaldoelen op korte en middellange termijn planmatig te realiseren. Coaching van wedstrijden en begeleiding van sporters vindt effectief plaats. De cursist is tevens in staat om trainers te begeleiden op het onderdeel didactiek.

Opleidingsduur
Er zijn 9 centrale bijeenkomsten waarin alle aspecten aan de orde komen. De bijeenkomsten zijn verdeeld in 3 blokken (4, 3 en 2 bijeenkomsten). Tussen elk blok zit 6 tot 8 weken, zodat de cursist de tijd krijgt om de opgedane kennis toe te passen en om opdrachten uit te voeren.
In beide tussenliggende perioden komt de docent op stagebezoek.

De opdrachten zijn veelal gericht op werkzaamheden die een trainer normaal gesproken ook al doet. Bijvoorbeeld het maken van een trainingsplanning voor een langere termijn en de inhoud van een training. Ook opdrachten m.b.t. de coaching sluiten aan bij de praktijk. De extra tijd zit in het volgen van de bijeenkomsten, het uitwerken van specifieke opdrachten (inclusief lezen bijbehorende teksten), het nabesprekingen met de Praktijk Begeleider en/of de docent na een stagebezoek, e.d.

Minimum aantal deelnemers
Om efficiënt en effectief een cursus te kunnen geven is het minimale aantal cursisten: 8

Toelatingseisen
Voorwaarde voor deelname aan de opleiding:
– minimale leeftijd 16 jaar;
– de cursist is in het bezit van het certificaat KT 2 of de Basis Opleiding Korfbaltrainer;
– de cursist moet een ploeg trainen/coachen uitkomende in het breedte- of wedstrijdkorfbal.
– de cursist wordt begeleid door een Praktijkbegeleider

Korfballers met een vooropleiding CIOS, ALO of PABO kunnen rechtstreeks instromen.

Inhoud
In de opleiding komt het volgende aan de orde:
– Wat is korfbal? Oftewel kennis van korfbal in alle aspecten;
– Wat is korfbaltraining? Opbouw en indeling van een training;
– De korfbalmethodiek en het training geven aan de hand van een planmatige aanpak.
De kennis van alle aspecten hiervan doet de cursist vooral op tijdens de centrale bijeenkomsten. De cursist
kan de verworven kennis toepassen bij zijn eigen ploeg, omdat de cursist verplicht is een ploeg te trainen;
– Wat is coaching? Het begeleiden van een ploeg. Het gaat om coachen tijdens een wedstrijd, maar aan bod
komt ook hoe de coach een gesprek kan voeren met een speler;
– De cursist moet een “korfbalactiviteit” organiseren in de club;
– Het uitwerken van een aan aantal relevante opdrachten;
– Het begeleiden van trainers (Praktijk Begeleider). Het gaat dan om de begeleiding op het didactische vlak.
–  Didactiek is de kern van de opleiding KorfbalTrainer 2. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen:

Lesmateriaal
– Een aantal hoofdstukken uit Korfbal in Zicht;
– Korfbalconcepten;
– Cursistenmap KT3.

Proeve van Bekwaamheid + Certificaat
De cursist moet aan twee eisen voldoen. Een voldoende portfolio + een voldoende praktijkexamen.

Portfolio: alle uitgewerkte opdrachten komen in een portfolio. De docent beoordeeld of het portfolio voldoende is. Een voldoende portfoliobeoordeling geeft recht om praktijkexamen te doen.

Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de docent aan op welke onderdelen het portfolio moet worden aangepast. Indien ook de twee beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt aangemerkt heeft de kandidaat geen recht op nog een derde beoordeling.

Praktijkexamen: bestaat uit een korte voorbespreking met de examinatoren, een praktijkles en een reflectie-interview.

De cursist heeft één herkansing voor het praktijkexamen.

Mocht de cursist wederom niet slagen dan kan hij zich opnieuw aanmelden voor de betreffende opleiding en dient dan het cursusgeld (nogmaals) te betalen.

Het KNKV reikt aan de cursisten, waarvan het portfolio + examen als voldoende wordt beschouwd het certificaat Korfbaltrainer 3 uit.