SALE bij Ans

Foar de jeugd binne brûkte rokjes en broekjes te keap, mar ek keunstgêrsskuon.
Ek folop V en V sokken foar de jeugd en de senioaren.

Nije keunstgêrsskuon kinne besteld wurde by Ans. Foar elts pear wat der kocht wurdt
giet in bydrage nei de Klup

Kom lâns by Ans of belje 521342.